OBCHODNÉ PODMIENKY

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených obchodných podmienok.

Predávajúci je:      SLOVASTAV SK, s.r.o.

Chalupkova 1670/16

903 01 Senec

IČO: 52 975 011

DIČ: 2121194449

IČ DPH: SK2121194449

 

Spotrebiteľ – je kupujúci subjekt, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

 1. Objednávka

 

 1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na http://www.prelezcov.sk písomnou formou: emailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou.

 

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavretá na diaľku.

 1. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť: meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, email; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH; názov tovaru, kód tovaru, počet kusov.

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru a výrobcu tovaru).

 1. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) sa predávajúci emailom alebo telefonicky skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná. Po potvrdení objednávky spotrebiteľom príde spotrebiteľovi od predávajúceho email so zálohovou faktúrou, po ktorej uhradení prevodom alebo vložením na účet predávajúceho bude tovar zabalený a expedovaný na adresu spotrebiteľa, emailom obdrží originál faktúru, ktorá slúži ako daňový doklad a dodací Na vyžiadanie Vám faktúru pošleme aj poštou. Tovar je možné zaslať aj na dobierku.

 

 1. Ak nebude celková suma kúpnej ceny vrátane poštovného pripísaná na účet predávajúceho do 10 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim elektronickou poštou (emailom), má predávajúci právo objednávku stornovať. Predávajúci je oprávnený si účtovať storno poplatok vo výške 5 €. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (emailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

 

 1. Dodacie lehoty

 

 1. Termín dodávky alebo odberu tovaru je do 14 dní od dátumu overenia objednávky.

 

 1. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.
 • Cena, platobné podmienky aprepravné

 Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a podobne. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

 1. Spotrebiteľ uhrádza platbu prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

 

 1. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné/poštovné.

 

 1. Spôsob dodania tovaru:
  1. Slovenská pošta
  2. Osobný odber

 

 1. Preberanie tovaru

 

 1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke.

 

 1. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať „Zápis o škode na zásielke“. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

 

 1. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

 

 1. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

 

 1. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia zásielky spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy

 

 1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (emailom na info@slovastav.sk).

 

 1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

 

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom a doručená poštou na adresu: SLOVASTAV SK, s.r.o., Chalupkova 1670/16, 903 01 Senec. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou zákona č. 102/2014 Z. z.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť spotrebiteľovi.

 1. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

 

 1. V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 14 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 20% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časti ak:
  1. produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
  2. zmenila sa cena dodávateľa produktu
  3. vystavená cena produktu bola chybná

 

 1. Záruka a reklamačný poriadok

 

 1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.

 

 1. Na predávaný tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov, ak pri tovare nie je uvedené inak. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

 

 1. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej časti) spôsobené jej používaním, alebo na nesprávne ošetrovanie a čistenie veci.

 

 1. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.
 • Záverečné ustanovenia
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

 

 1. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí.

 

 1. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

 

 1. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho č. 102/2014 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

 

 1. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 

 1. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (emailom) a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.