ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

V súvislosti s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – GDPR, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

 

 1. Prevádzkovateľ Vašich osobných údajov

 

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť

SLOVASTAV SK, s.r.o.
Chalupkova 1670/16
903 01 Senec

IČO: 52975011
DIČ: 2121194449
IČ DPH: nie je platca DPH

.

 

 1. Účel spracúvania Vašich osobných údajov

 

V súvislosti s vybavovaním Vašich dopytov na naše služby a prípadného objednania a následného poskytnutia našich služieb sme oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje a údaje Vašich zamestnancov na základe zmluvného vzťahu bez Vášho

súhlasu za účelom predaja tovaru, vyhotovenia faktúry, dodania tovaru a prípadnej reklamácie tovaru alebo prípadného súdneho sporu týkajúceho sa kúpnej zmluvy. Osobné údaje získané od Vás vyplnením kontaktného formulára sú spracúvané na účely predzmluvných vzťahov (napr. žiadosť o cenovú ponuku, žiadosť o bližšiu špecifikáciu produktov/poskytovaných služieb) a sme oprávnení spracúvať ich taktiež bez Vášho súhlasu.

 

 • Rozsah spracúvania Vašich osobných údajov

 

Titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa na doručenie tovaru, dátum narodenia, emailová adresa, telefónne číslo, číslo účtu na prípadné vrátenie peňazí, pri platbe kartou aj údaje nevyhnutné na uskutočnenie platby cez internet, informácie o Vašich online nákupoch, prihlasovacie údaje (prihlasovacie meno, heslo).

V prípade právnickej osoby aj názov spoločnosti, sídlo a jej fakturačné údaje.

 

 1. Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

 

 • 13 ods.1 písm. b) Zákona č. 18/2018 Z.z. – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy realizovanej cez e-shop, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (kupujúci), alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby

 

 • 13 ods.1 písm. c) Zákona č. 18/2018 Z.z. – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitných predpisov, ide najmä o:

 

 • zákon č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;

 

 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 513/1991 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

 

 • 13 ods.1 písm. f) Zákona č. 18/2018 Z.z. – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, konkrétne na uplatňovanie/bránenie nárokov predávajúceho súdnou cestou napr. nárok na náhradu škody

 

 1. Subjekty, ktoré majú prístup k Vašim osobným údajom

 

Využívame služby externých sprostredkovateľov a tretích strán (napr. Slovenská pošta, účtovník, zabezpečenie správy domén a webových stránok, poskytovanie IT služieb, marketingových služieb, Google Analytics). Pri všetkých sprostredkovateľoch dbáme na to, aby postupovali v súlade s platnými zákonmi, boli viazaní mlčanlivosťou a Vaše údaje spracúvali výlučne v rozsahu uzatvorených zmlúv

a primerane ich chránili v súlade s požiadavkami GDPR, medzinárodných štandardov a platných predpisov.

 

 1. Doba uchovávania Vašich osobných údajov

 

Osobné údaje získané vyplnením kontaktného formulára na účely predzmluvných vzťahov sa spracúvajú len na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu. V prípade, že nedôjde k plneniu zmluvy, Vaše údaje spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej otázky či požiadavky. Hneď po takomto vybavení sú Vaše údaje zmazané z našej databázy. Osobné údaje získané vyplnením kontaktného formulára na účely plnenia zmluvy (napr. objednávka) sa spracúvajú výhradne po dobu určenú zákonom. Vaše osobné údaje neposkytujeme iným subjektom (okrem subjektov zmienených v článku V.). Zaslaním emailu na adresu info@slovastav.sk môžete namietať, aby sme spracúvali a uchovávali Vaše osobné údaje a môžete taktiež požiadať o ich vymazanie.

 

Niektoré údaje spracúvame počas zákonmi stanovenej doby na ich archiváciu (napr. účtovné a daňové predpisy, legislatíva upravujúca archiváciu a registratúry a

pod.), dobu potrebnú na preukazovanie právnych nárokov (napr. v prípade reklamácie) alebo na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu (napr. v prípade, že nás kontaktujete s otázkou na konkrétny produkt/službu a k uzavretiu obchodu nakoniec nedôjde, Vaše údaje zmažeme hneď po zodpovedaní Vašej otázky = dosiahol sa účel).

 

 • Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov

 

 1. Právo na prístup k osobným údajom:

Máte právo požiadať nás o potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom.

 1. Právo na opravu osobných údajov:

Máte právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.

 

 1. Právo na vymazanie (zabudnutie):

Sme povinní bez zbytočného odkladu vymazať Vaše osobné údaje, ak:

 

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 2. odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 3. neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 4. namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
 5. namietate voči spracúvaniu
 6. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 7. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva SR,
 8. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

 

Žiadosť o vymazanie prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 2. na splnenie zákonnej povinnosti,
 3. na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 4. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 5. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely,
 6. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

 1. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:

Máte právo požiadať nás, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 1. ak napadnete správnosť osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie dovtedy, kým neoveríme ich správnosť,
 2. ak spracúvame Vaše osobné údaje protizákonne a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. Vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 4. ak namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie, a to až do overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.

 

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú:

 1. len s Vašim súhlasom,
 2. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 3. na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
 4. z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

 

 1. Právo na prenos osobných údajov:

Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). Vaše osobné údaje sme Vám na základe Vašej žiadosti povinní poskytnúť v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).

 

 1. Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

 1. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

V prípade, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky s návrhom na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 99 Zákona o ochrane osobných údajov.

 

 • Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania

 

Oznámime každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

 

 1. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

 

Pri prevádzke nášho webového sídla neuskutočňujeme žiadne rozhodnutia, ktoré by boli založené na automatizovanom spracúvaní, ani Vaše osobné údaje nijakým spôsobom neprofilujeme.

 

 1. Náš web a sociálne siete

 

Pri poskytovaní funkcií sociálnych médií dochádza taktiež k spracúvaniu Vašich osobných údajov. Nás partner z oblasti sociálnych médií – Facebook – môže informácie, ktoré od nás získal, skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste mu poskytli, alebo ktoré od Vás získal, keď ste používali jeho služby. Pri všetkých uskutočnených prepojeniach na sociálne médiá dochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to autonómne, nielen na základe našich pokynov ako prevádzkovateľa webu.

Sociálne médiá sú tak zároveň v pozícii sprostredkovateľov, ale v niektorých prípadoch aj spoločných prevádzkovateľov v zmysle GDPR. Skôr než teda začnete používať prepojenia na sociálne médiá, mali by ste si riadne prečítať zásady spracúvania osobných údajov (Privacy Policy) príslušnej tretej strany = sociálneho média.

 

 1. Kontakt v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov

 

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov alebo ak si chcete uplatniť niektoré zo svojich práv, napíšte nám na: info@slovastav.sk Máte taktiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, ak predpokladáte, že došlo k porušeniu Vašich práv.