VRÁTENIE TOVARU

 

viď OBCHODNÉ PODMIENKY predávajúceho, článok V. Odstúpenie od zmluvy (odsek 1.-4.)

 

Predávajúci je:      SLOVASTAV SK, s.r.o.

Chalupkova 1670/16

903 01 Senec

IČO: 52 975 011

DIČ: 2121194449

IČ DPH: SK2121194449

 

Spotrebiteľ – je kupujúci subjekt, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

 

 

  1. Odstúpenie od zmluvy

 

  1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (emailom na info@slovastav.sk).

 

  1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

 

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom a doručená poštou na adresu: SLOVASTAV SK, s.r.o., Chalupkova 1670/16, 903 01 Senec. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou zákona č. 102/2014 Z. z.

 

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť spotrebiteľovi.

 

  1. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

 

  1. V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 14 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 20% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.